Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Laguna Chlor šok 1kg+50% zdarma

Akce
Laguna Chlor šok 1kg+50% zdarma
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Další fotografie

Chlor šok vám nejlépe zlikviduje řasy a baktérie v bazénu ať při silném znečištění nebo při novém napuštění vody. Jednorázově způsobí šok a zlikviduje zelenou vodu nebo preventivně vodu připraví na sezónu.

Značka: Stachema
Kód zboží: 676231
Skladem do 3 pracovních dnů

Původní cena: 299 Kč −7 %

279 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do úterý kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do úterý kdekoli v ČR

Dávkování:

 • Hodnotu pH změřte testerem a upravte ji přípravkem pH Minus na hodnoty 6,8 - 7,6.
 • Rozspusťte přípravek Laguna Chlor šok ve vodě v plastové nádobě.
 • Potom ho nalijte do skimmeru při zapnuté filtraci.
Použití: rychlá dezinfekce bazénové vody
Dávkování: počáteční dávka 10g (1 rovná polévková lžíce) na 1m3 vody, zvýšená dávka 8 - 12 g/m3
Vlastnosti: likviduje řasy a bakterie
Upozorňujeme: při chlorování se v bazénu nekoupejte
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
 • EUH031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P301+P330+P353 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Může se také hodit