Rodinná firma s tradicí
Děláme, co nás baví
Můj účet Můj účet Účet
Zapomenuté heslo
Nákupní košík 0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

FungiSPRAY Chlorový bělící 0,5l

FungiSPRAY Chlorový bělící 0,5l
GHS07 - dráždivé látky
Další fotografie

Fungispray velmi rychle a účinně odstraní veškerou plíseň v interiéru, především v koupelně či kuchyni. Veškeré skvrny také krásně vybělí a vydezinfikuje.

Značka: Stachema
Kód zboží: 676160
Skladem na prodejně

69 Kč s DPH
57 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do pátku kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do pátku kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Plíseň neodstraňujte, nastříkejte na ni sprej na plíseň ze vzdálenosti 5cm a nechte zaschnout. Při silném napadení postup opakujte.

GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
 • EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Může se také hodit