Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Prodejnu máme stále otevřenou pro maloobchod i velkoobchod bez omezení. Zároveň ale ctíme všechny hygienická opatření.
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Savo proti plísním 0,5l

Savo proti plísním 0,5l
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Další fotografie

Savo proti plísním účinně a rychle zlikviduje vašeho nepřítele – bakterie a plísně. Hned po aplikaci se totiž dostaví dezinfekční a fungicidní schopnosti a bez problému tak odstraníte veškerou plíseň, ať už se skrývá na plastu, ve spárách či na omítce.

Kód zboží: 627021
Skladem na prodejně

99 Kč s DPH
82 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do pondělí kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do pondělí kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Nastříkejte rovnoměrně na napadený povrch, opusťte místnost a nechejte působit asi 20 minut. Při silném napadení postup opakujte. Plíseň před použitím neodstraňujte, aby nedošlo k rozptýlení.

Použití: tekutý dezinfekční přípravek na plíseň
Podklad: stěny, keramika, obklady, spáry kámen, plasty, guma, nerez
Vlastnosti: dezinfikuje a bělí
Doporučujeme: nastříkejte ze vzdálenosti 10-15cm a nechte působit 20 minut
Upozorňujeme: používejte v dobře větraných místnostech
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
 • EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P391 - Uniklý produkt seberte.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Může se také hodit