Rodinná firma s tradicí
Děláme, co nás baví
Můj účet Můj účet Účet
Zapomenuté heslo
Nákupní košík 0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Laguna Triplex tablety 3v1 1kg

Laguna Triplex tablety 3v1 1kg
GHS03 - oxidační látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Další fotografie

Nejoblíbenější tablety do bazénu Laguna Triplex vám zajistí údržbu vody po celou koupací sezónu. Vyvločkuje nečistoty a zlikviduje řasy. Stačí jednou za týden tabletu do skimmeru, mít zapnutou filtraci a Laguna Triplex se o všechno postará.

Značka: Stachema
Kód zboží: 676170
Skladem na prodejně

419 Kč s DPH
346 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   99 Kč
do středy kdekoli v ČR
Doručení domů   od 149 Kč
do středy kdekoli v ČR

Dávkování:

 • Hodnotu pH změřte testerem a upravte ji přípravkem pH Minus na hodnoty 6,8 - 7,6.
 • Při teplotě vody do 25°C vložte 1 tabletu do skimmeru, při vyšší teplotě použijte tablety 2 každých 6 - 8 dnů.
Použití: pravidelná, celosezónní dezinfekce vody
Dávkování: v závislosti na teplotě vody přidávejte 1 tabletu každých 6 - 8 dnů
Vlastnosti: vysráží nečistoty, likviduje řasy
Doporučujeme: kontrolujte obsah chlóru a pH pomocí testovacích papírků
Upozorňujeme: nikdy neházejte tablety přímo do bazénu
GHS03 - oxidační látky
GHS03 - oxidační látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
 • EUH031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
 • H272 - Může zesílit požár; oxidant.
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P220 - Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P301+P330+P353 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Může se také hodit