Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Omlouváme se, ale objednávky budou expedovány do 3 pracovních dnů a barvy na kachličky do 4 pracovních dnů, děkuji za pochopení a přejeme krásný den.
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Fest-B na okapy a plechové střechy Cihlový 0845

Fest-B na okapy a plechové střechy Cihlový 0845
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Další fotografie
Náhledy barev se mohou zobrazit na každém monitoru v odlišném odstínu v závislosti na jeho nastavení. Doporučujeme odstín porovnat na více monitorech, nebo nám zavolejte.

Antikorozní barva na kov Fest-B vám pomůže renovovat plechové střechy, okapy a ocelové konstrukce. Navíc tato syntetická barva slouží jako základní a vrchní nátěr v jednom, takže nepotřebujete další plechovku s barvou.

Značka: Fest-B
Vyberte prosím variantu produktu.
KalkulačkaSpočítejte si, kolik barvy budete potřebovat
Skladem na prodejně

od 579 Kč s DPH
479 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do pondělí kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do pondělí kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Pokud máte nový povrch, očistěte ho a odmastěte Technickým benzínem nebo Acetonem. Rez odstraňte kartáčem nebo odrezovačem. Na suchý a soudržný povrch natřete barvu Fest-B.

Při obnově nátěru 1 - 2 vrstvy, při novém nátěru 2 - 3 vrstvy podle prostředí, kterému je povrch vystavený a podle potřeby.

Použití: plechová střecha, parapet, okapy, ocelové konstrukce
Podklad: kov
Proschlý: do 24 hodin
Spotřeba: 7 - 8m2/kg
Vlastnosti: základní a vrchní barva v jednom
Vzhled: matný
Zaschlý proti prachu: do 2 hodin při 20°C
Další nátěr: mokrý do mokrého po 3 hodinách, nebo po zaschnutí po 24 hodinách
Počet vrstev: 2 - 3 vrstvy
Doporučená teplota aplikace: + 18°C až 25°C
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
 • EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Může se také hodit