Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Štětce, válečky a pomůcky Domácnost

Auto-moto

Barvy a Laky

Lepidla a tmely

Štětce, válečky a pomůcky

Domácnost

Barva na vany Bílá epoxidová s tužidlem 0,94kg

Barva na vany Bílá epoxidová s tužidlem 0,94kg
Další fotografie

Máte oprýskanou vanu nebo vaničku u sprchového koutu
a nechce se vám bourat v koupelně?  S epoxidovou barvou na vany nemusíte. Je odolná a dobře se s ní pracuje. Jednoduše smícháte
s tužidlem, nanesete válečekem a vana je jako nová.

Kalkulačka
spotřeby
Výrobce: Barvy laky Hostivař
Kód zboží: 8595073025040
Skladem na prodejně

Původní cena: 699 Kč−7 %

649 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
DPD Private   119 Kč
do středy kdekoli v ČR

Postup práce:

Oprýskaný smalt a poškozená místa opravte epoxidovým tmelem. Vanu obruste brusným papírem 320 a důkladně plochu opláchněte vodou. Potom ji dobře očistěte a a nechejte uschnout.

Zajistěte, aby neodkapávala voda z kohoutku. Barvu smíchejte s tužidlem v předepsaném poměru, důkladně promíchejte a nechejte spadnout pěnu cca 15 minut. Potom natírejte v tenké vrstvě. Druhý natěr opakujte po 24 hodinách. 

Použití: smaltované vany a vaničky
Balení obsahuje: barva + tužidlo, celkem 0,94kg směsi
Proschlý: do 24 hodin
Ředění: S 6300
Spotřeba: 11 - 15m2/kg natužené směsi
Vzhled: bílý lesk
Zaschlý proti prachu: do 3 hodin při 23°C
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
 • EUH205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Doporučujeme dokoupit

Ředidlo do epoxidových barev S6300

Použití: do epoxidových barev

Dostupná balení: 0,7l , 4l , 9l

Ředidlo do epoxidových barev S6300
Ředidlo do epoxidových barev S6300
Balení: 0,7l, 4l, 9l
od 69 Kč
skladem (některé varianty)
Eprosin T30 400g

Použití: na modely, opravu rezavých prahů u auta, lepení polystyrenu

Podklad: kov, beton, keramika, sklo, sklolaminát, polystyren, dřevo, dřevovláknité desky

Eprosin T30 400g
Eprosin T30 400g
139 Kč
skladem
HG Super odmašťovač natírání bez broušení 1l

Použití: důkladné odmaštění a vyčištění

Podklad: lakované i neošetřené povrchy

HG Super odmašťovač natírání bez broušení 1l
HG Super odmašťovač natírání bez broušení 1l
179 Kč
skladem
Váleček Velur mini

Použití: váleček odolný ředidlům, vhodný na syntetické a epoxidové barvy, výborný na podlahy, okna a dveře

Dostupná balení: 6cm , 10cm

Váleček Velur mini
Váleček Velur mini
Balení: 6cm, 10cm
od 16 Kč
skladem (všechny varianty)
Váleček Filc 10cm midi+10cm mini+vanička

Použití: všechny druhy barev a laků

Váleček Filc 10cm midi+10cm mini+vanička
Váleček Filc 10cm midi+10cm mini+vanička
99 Kč
skladem