Rodinná firma s tradicí
Děláme, co nás baví
Můj účet Můj účet Účet
Zapomenuté heslo
Nákupní košík 0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Eprosin T30 400g

Eprosin T30 400g
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Další fotografie
Značka: Sincolor
Kód zboží: 512651
Skladem na prodejně

139 Kč s DPH
115 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do středy kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Před aplikací můžete tmel nahřát v horké lázni do míchatelné konzistence. Potom tmel dokonale promíchejte s tvrdidlem P11. Očistěte a odmastěte povrch a nanášejte  špachtlí.

Použití: na modely, opravu rezavých prahů u auta, lepení polystyrenu
Podklad: kov, beton, keramika, sklo, sklolaminát, polystyren, dřevo, dřevovláknité desky
Konečná pevnost: 7 dní
Ředění: neředit
Spotřeba: 8,5kg/m2 při 5mm vrstvě
Vlastnosti: dvousložkový epoxidový tmel
Vytvrzení: 24 hodin
Vzhled: černošedý
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
 • EUH205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Může se také hodit