Rodinná firma s tradicí
Děláme, co nás baví
Můj účet Můj účet Účet
Zapomenuté heslo
Nákupní košík 0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Tempo pasta na staré laky 120g

Tempo pasta na staré laky 120g
GHS02 - hořlavé látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
Další fotografie
Značka: Druchema
Kód zboží: 480110
Skladem na prodejně

Původní cena: 99 Kč −14 %

85 Kč s DPH
70 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do středy kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Brusnou pastu na staré laky Tempo naneste krouživými pohyby houbou nebo hadříkem na karoserii, nechejte zaschnout a potom rozleštěte hadříkem.

Použití: čištění, leštění a konzervace
Podklad: starší a zašlé autolaky
Vlastnosti: obsahuje vodovzdorný voskový film
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
  • H228 - Hořlavá tuhá látka.
  • H315 - Dráždí kůži.
  • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Může se také hodit