Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Prodejnu máme stále otevřenou pro maloobchod i velkoobchod bez omezení. Zároveň ale ctíme všechny hygienická opatření.
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Polyesterová pryskyřice k laminování

Polyesterová pryskyřice k laminování
GHS02 - hořlavé látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
Další fotografie

Díra po rzi na autě, nebo skulinka v laminátové lodi? Skelná laminovací tkanina a tato polyesterová pryskyřice vám skvěle poslouží. Navíc si pryskyřici můžete těmito pigmenty do pryskyřice.

Značka: Epolex
Vyberte velikost balení
0,5kg
1kg
10kg
Vyberte prosím variantu produktu.
Skladem na prodejně

od 189 Kč s DPH
156 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do středy kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Poškozené místo důkladně obruste, očistěte a odmastěte. Smícháním Polyesteru s Iniciátorem si připravte potřebné množství laminovací pryskyřice (jen tolik, kolik stihnete zpracovat do 15 minu). Na opravené místo naneste směs špachtlí a přiložte skelnou tkaninu.

V případě velkého rozsahu poškození a zvýšené námahy opravovaného místa, použijte další 2-3 vrstvy tkaniny. Po vytvrzení 5-24 hodin opravované místo přebruste brusným plátnem 220 a nerovnosti zatmelte tmelem.

Pryskyřici můžete otónovat těmito pigmenty do pryskyřice.

Použití: k výrobě technického laminátu, na opravu laminátu, na opravu autodílu
Podklad: kov, laminát a přírodní kámen
Balení obsahuje: v balení s iniciátorem
Otevřený čas: 8 - 15 minut při 20 - 23°C
Ředění: neředit
Vytvrzení: 15 - 25 minut při 20 - 23°C
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
 • EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H242 - Zahřívání může způsobit požár.
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
 • H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P220 - Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.
 • P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
 • P235 - Uchovávejte v chladu.
 • P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P410 - Chraňte před slunečním zářením.
 • P411+P235 - Skladujte při teplotě nepřesahující údaj na obalu. Uchovávejte v chladu.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.