Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Lepidlo na dřevo 67A vodostálé

Lepidlo na dřevo 67A vodostálé
Další fotografie
Vyberte prosím variantu produktu.
Značka: Soudal
Skladem na prodejně

od 120 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
Doručení domů   od 119 Kč
do středy kdekoli v ČR
Použití: interiérové lepení s dlouhodobým působení vysoké vlhkosti, výroba dveří a oken, pero-drážka, perforované desky a přířezy
Podklad: dřevo, dřevotříska, papír, karton
Čištění: před zaschnutím vodou
Doba fixace: nejméně 2 hodiny
Otevřený čas: 8 minut
Spotřeba: 80-120g/m2
Vlastnosti: voděodolnost D3
Doporučená teplota aplikace: +18 až +20°C
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
 • EUH204 - Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P284 - Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.