Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Štětce, válečky a pomůcky Domácnost

Auto-moto

Barvy a Laky

Lepidla a tmely

Štětce, válečky a pomůcky

Domácnost

Impregnační základ na dřevo Lazurol

Impregnační základ na dřevo Lazurol
Další fotografie

Ochraňte své dřevo s barvou proti plísni Lazurol a nenechte dřevokazné houby a hmyz zničit vaši letní terasu.

Kalkulačka
spotřeby
Vyberte prosím variantu produktu.
Výrobce: Lazurol
Skladem na prodejně

od 159 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
DPD Private   119 Kč
do středy kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Preventivní ošetření dřeva Lazurol Impregnační základ natírejte na suché a čisté dřevo, zbavené pryskyřice (smůly). Pokud vám vytéká ze dřeva, odstraňte ji ředidlem C6000. Aplikujte vždy POUZE 1x. Nechejte uschnout a po cca 24 hodinách použijte např. Lazurol Topdecor.

Použití: prevence dřeva před napadením houbami a dřevokazným hmyzem
Podklad: dřevo
Spotřeba: 10m2/l
Vlastnosti: dobrá přilnavost vůči dalším nátěrům
Zaschlý proti prachu: do 8 hodin
Další nátěr: po 24 hodinách, maximálně po 14 dnech
Počet vrstev: 1
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
 • EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.