Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Prodejnu máme stále otevřenou pro maloobchod i velkoobchod bez omezení. Zároveň ale ctíme všechny hygienická opatření.
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Brunox Epoxy Oprava zrezivělých míst ve spreji

Doporučujeme
Brunox Epoxy Oprava zrezivělých míst ve spreji
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
Další fotografie

Máte rez na autě? Kvete vám blatník? Brunox Epoxy sprej na opravu rezavých míst vám příjde vhod. Perfektně zastaví korozi a slouží jako podklad pod tmel nebo barvu. Jednoduchá aplikace pomůže vašemu miláčkovi.

Značka: Brunox
Vyberte velikost balení
150ml
400ml
Vyberte prosím variantu produktu.
Skladem na prodejně

od 299 Kč s DPH
247 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do čtvrtka kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do čtvrtka kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Odstraňte odlupující rez smirkem nebo kartáčem, podklad očistěte a odmastěte. Protřepejte a nastříkejte ve 3 - 4 vrstvách. Každou vrstvu nechte pořádně zaschnout.

Po zaschnutí můžete použít tmel i barvu ve spreji nebo plnič.

Použití: jako epoxidový základ na auta a kovové konstrukce
Podklad: rezavý povrch
Odvětrání mezi vrstvami: cca 2 hodiny
Schnutí: vytvrdnutý po 24 hodnách
Vlastnosti: neproniká do vrchního nátěru a neobsahuje těžké kovy
Vzhled: průhledný, jantarový
Zaschlý na dotek: do 1 hodiny při 20°C
Doporučujeme: protřepat alespoň 2 minuty
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H270 - Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.
 • H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H331 - Toxický při vdechování.
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.