Rodinná firma s tradicí
Děláme, co nás baví
Můj účet Můj účet Účet
Zapomenuté heslo
Nákupní košík 0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Brunox Epoxy Konvertor rzi

Brunox Epoxy Konvertor rzi
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
Další fotografie

Brunox Epoxy není jen odrezovač, ale je jedinečný prostředek, který vytvoří na rezavém povrchu opět černou ochrannou vrstvu. Zbaví vás starosti s rezavými místy na vašem autě a kovových předmětech. Vytvoří perfektní podklad pro další vrstvu barvy nebo tmelu. Jednoduchou aplikací dosáhnete skvělého výsledku.

Značka: Brunox
Vyberte velikost balení
100ml
250ml
5l
Vyberte prosím variantu produktu.
Skladem na prodejně

od 309 Kč s DPH
255 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   99 Kč
do pondělí kdekoli v ČR
Doručení domů   od 149 Kč
do pondělí kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Odstraňte odlupující rez smirkem nebo kartáčem, podklad očistěte a odmastěte. Naneste Brunox Epoxy Konvertor rzi na rezavá místa, nechte dobře vytvrdnout a potom naneste  tmel nebo barvu.

Použití: jako epoxidový základ na auta a kovové konstrukce
Podklad: rezavý povrch
Schnutí: vytvrdnutý po 24 hodnách
Spotřeba: 60g na m2
Vlastnosti: neproniká do vrchního nátěru a neobsahuje těžké kovy
Vzhled: průhledný, jantarový
Zaschlý na dotek: do 1 hodiny při 20°C
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H331 - Toxický při vdechování.
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Jaké jsou prosím limitní teploty použití? Děkuji.
Adam 19.11.2022 23:23
Odpovědět
Richard Janů
Dobrý den, v technickém listu jsem tuto informaci nenašel. Já osobně bych nešel pod 15 stupňů jako u většiny barev na auta.
Richard Janů
22.11.2022 12:30
Odpovědět
Dobrý den,
po jak dlouhé době je možno nanést polyuretanovou základovou barvu, prosím?
Je nutno čekat 24 hodin?
Tomáš 29.11.2022 22:02
Odpovědět
Tereza Janů
Dobrý den, pokud by to byla základní epoxidová barva, tak 6 hodin minimálně :)
Tereza Janů
30.11.2022 16:43
Odpovědět
Dobrý den, jak je hustý? Jde nanášet i stříkací pistolí na dutiny nebo je to na to moc husté?
Dalibor 24.02.2023 16:25
Odpovědět
Richard Janů
Dobrý den, je to taková hustší vodička. Osobně bych to vzal buď štětcem nebo potom ve spreji.
Richard Janů
05.03.2023 15:19
Odpovědět

Může se také hodit