Rodinná firma s tradicí
Děláme, co nás baví
Můj účet Můj účet Účet
Zapomenuté heslo
Nákupní košík 0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Blokátor rzi U2161 Hostagrund

Blokátor rzi U2161 Hostagrund
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
Další fotografie

Vlhké prostředí a rez je pro mnohé noční můrou. Pro polyuretanovou barvu na rez Hostagrund ale ne. Ať už natíráte kovové potrubí, benzínovou nádrž nebo jiný předmět ve vlhkém prostředí, s blokátorem rzi to vždy splehlivě zvládnete.

Značka: Hostagrund
Vyberte velikost balení
0,4l
2,5l
Vyberte prosím variantu produktu.
KalkulačkaSpočítejte si, kolik barvy budete potřebovat
Skladem na prodejně

od 209 Kč s DPH
173 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   99 Kč
do pátku kdekoli v ČR
Doručení domů   od 149 Kč
do pátku kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Podklad musí být čistý a suchý. Nejdříve ho odmastěte Technickým benzínem nebo Acetonem. Potom aplikujte 1-2 vrstvy barvy Hostagrund Blokátor rzi U2061. Druhou vrstvu Blokátoru natřete po 2-3 hodinách schnutí. Potom nechejte pauzu na odvětrání minimálně 6 maximálně 48 hodin a naneste 1-2 vrstvy základní barvy Formex S2003. Ten po 1 hodině přetřete 2x vrchní barvou S2013. Tento postup je delší, ale vysoce účinný tam, kde jiné nátěry selhávají. Má výbornou chemickou odolnost, trvale odolává mořské vodě i benzínu.

Použití: kovové nádrže, potrubí, mosty, střechy, stroje
Podklad: kov, litina, zoxidovaný pozink
Proschlý: do 4 hodin
Spotřeba: 15 - 20m2 z litru
Další nátěr: po 2 - 3 hodinách
Počet vrstev: 1 - 2 vrstvy
Doporučujeme: před aplikací další nátěrové hmoty, je nutná přestávka min.6 max.48 hodin
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
 • EUH204 - Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Může se také hodit