Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Štětce, válečky a pomůcky Domácnost

Auto-moto

Barvy a Laky

Lepidla a tmely

Štětce, válečky a pomůcky

Domácnost

Bisil Thermo Stříbrný

Bisil Thermo Stříbrný
Další fotografie

Žáruvzdorná barva do pekla - to je Bisil Thermo, který vydrží neskutečnou teplotu až 700°C. Je to speciálně vyrobená barva, která vám pomůže natřít povrch dosahující vysokých teplot, jako jsou například kamna, výfuky nebo parní potrubí.

Kalkulačka
spotřeby
Vyberte prosím variantu produktu.
Výrobce: Bisil
Skladem na prodejně

od 89 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
DPD Private   119 Kč
do středy kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Barva nemusí být vypálená, nátěr je však měkčí a neodolává rozpouštědlům. Na suchý, čistý a odmaštěný povrch natřete 1 vrstvu a nechejte časový odstup minimálně 4 hodiny. Optimální je nechat každou vrstvu zaschnout a nechat vypálit při teplotě 230°C po dobu 30 minut.

Použití: krby, grily, kouřovody, sluneční kolektory, výměníky tepla, kouřovody
Podklad: ocel a litina
Spotřeba: 5 - 7m2/kg
Vzhled: matný
Zaschlý na dotek: do 1 hodiny
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení.
 • P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
 • P242 - Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
 • P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P321 - Odborné ošetření (viz … na štítku).
 • P362 - Kontaminovaný oděv svlékněte.
 • P370+P378 - V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
 • P391 - Uniklý produkt seberte.
 • P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.