Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Prodejnu máme stále otevřenou pro maloobchod i velkoobchod bez omezení. Zároveň ale ctíme všechny hygienická opatření.
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Barva na tabule černá 0199/S2122 0.6l

Barva na tabule černá 0199/S2122 0.6l
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
Další fotografie

S tabulovou barvou vám stoupí do vašeho domova nebo provozovny originalita a vtip. Dětem vymezíte prostor, na kterém můžou rozvíjet svou fantazii a v práci budou vždy aktuální poznámky viditelné pro všechny. Pak je jen jednoduše umyjete houbou.

Značka: Industrol
Kód zboží: 217625
KalkulačkaSpočítejte si, kolik barvy budete potřebovat
Skladem do 3 pracovních dnů

1 269 Kč s DPH
1 049 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do středy kdekoli v ČR

Přípava podkladu:

Dřevěný ještě nenatřený povrch očistěte a pokud z něj vytéká pryskyřice (smůla), tak ho očistěte ředidlem C6000. Potom ho natřete 1-2 vrstvami základní barvou S2070

Kovový ještě nenatřený povrch 1x natřete základní barvou S2000 Pragoprimer nebo S2003 Formex.

Zeď musíte napustit vhodnou penetrací.

Použití: školní tabule, pinpongové stoly
Podklad: kov, dřevo, dřevovláknité desky,
Proschlý: pro psaní křídou po 5 dnech
Spotřeba: 8 - 11m2 z litru
Další nátěr: po 12 hodinách
Počet vrstev: 2 vrstvy
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
 • EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Zakryjte si všechno, co nechcete mít od barvy

Každý ví, že na malování je nejhorší úklid. Zjednodušte si ho a nezanedbejte přípravu. Ten ušetřený čas, kdy nebudete čistit kapičky a cákance, za to stojí.

Urychlete si úklid kvalitními prostředky

Pokud chcete mít rychle čisto po malování, vyberte si na pomoc HG čističe. Díky nim dosáhnete perfekního výsledku okamžitě a bez velké námahy.