Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Prodejnu máme stále otevřenou pro maloobchod i velkoobchod bez omezení. Zároveň ale ctíme všechny hygienická opatření.
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Alkyton Galvinol Světle modrý

Alkyton Galvinol Světle modrý
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Další fotografie

Se speciální syntetickou barvou Alkyton Galvinol pro vás nebude překážkou žádný povrch. Tato základní barva slouží jako 1. nátěr pro lepší přilnavost na obtížně natíratelných materiálech jako je např. nerez, sklo, čersvý pozink, měď, mosaz a plasty. S Alkytonem Galvinol si nyní natřete vše.

Značka: Alkyton
Vyberte velikost balení
0,25l
0,75l
Vyberte prosím variantu produktu.
KalkulačkaSpočítejte si, kolik barvy budete potřebovat
Skladem do 3 pracovních dnů
:-(
Produkt bohužel nyní nelze koupit.
Nechte nám na sebe e-mail. Ozveme se vám s možným termínem dodání, nebo vymyslíme třeba něco lepšího.
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do středy kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Galvinol připraví všechny obtížně natíratelné materiály k nátěru vrchní barvou. Pevně ulpí na podkladu a zůstává mírně lepivý. Barvu nanášejte na suchý a odmaštěný povrch v co nejslabší vrstě. Po 30 minutách, nejpozději však do 24 hodin, natřete vrchní barvou. Doporučený vrchní nátěr je Alkyton RAL, Alkyton kladívkový, Alkyton kovářská barva.

Použití: jakýkoliv těžko natíratelný povrch, kterému chcete vylepšit vzhled vrchní barvou
Podklad: měď, mosaz, nerez, zinek, ale i na plasty, sklo, porcelán
Spotřeba: 30m2/l
Zaschlý na dotek: zůstává lepivý
Další nátěr: po 30 minutách, nejpozději do 24 hodin
Počet vrstev: 2 vrstvy
Doporučujeme: před použitím dobře promíchejte
Doporučená teplota aplikace: + 5°C až + 35°C
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P370+P378 - V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
 • P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Může se také hodit