Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Štětce, válečky a pomůcky Domácnost

Auto-moto

Barvy a Laky

Lepidla a tmely

Štětce, válečky a pomůcky

Domácnost

Zinex 2v1 na pozink Červená ohnivá RAL 3000/S2820 0.6l

Zinex 2v1 na pozink Červená ohnivá RAL 3000/S2820 0.6l
Další fotografie
Náhledy barev se mohou zobrazit na každém monitoru v odlišném odstínu v závislosti na jeho nastavení. Doporučujeme odstín porovnat na více monitorech, nebo nám zavolejte.

Akrylátová barva s využitím jednovrstvého nebo základního nátěru na ocel či lehké kovy, to je Hostagrund. Excelentně přilne k povrchu a nestéká při aplikaci, takže můžete s úsměvem natírat. A rychlé zaschnutí nátěru jistě potěší každého kutila.

Kalkulačka
spotřeby
Výrobce: Hostagrund
Kód zboží: 8591235062113
Skladem na prodejně

Původní cena: 259 Kč−12 %

229 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
DPD Private   119 Kč
do středy kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Povrch očistěte a zbavte mastnoty Technickým benzínem nebo Acetonem. Rez odstraňte kartáčem nebo odrezovačem. Při novém nátěru aplikujte 1. vrstvu a po 24 hodinách 2. vrstvu.

Při obnově nátěru vyzkoušejte barvu na málo viditelném místě, pro zjištění snášenlivosti se původní barvou. Potom natřete Zinex 2v1 v 1 - 2 vrstvách podle prostředí a potřeby.

Použití: okapy, parapety, plechové střechy, vrata,kovové ploty, konstrukce
Podklad: pozinkovaný plech, železo, hliník, měď
Proschlý: 4 hodiny při 23°C
Spotřeba: 10 11m2/l
Vzhled: polomatný
Zaschlý na dotek: 40 minut při 23°C
Další nátěr: po 24 hodinách
Počet vrstev: 2 vrstvy
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
 • EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.