Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Vrchní lesklá barva Zelená vagónová S2013/5700

Vrchní lesklá barva Zelená vagónová S2013/5700
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
Další fotografie
Náhledy barev se mohou zobrazit na každém monitoru v odlišném odstínu v závislosti na jeho nastavení. Doporučujeme odstín porovnat na více monitorech, nebo nám zavolejte.

Chcete obnovit zašlý vzhled vašich kovových či dřevěných výrobků? Tak zvolte syntetickou barvu na kov Industrol, která vám poslouží téměř na vše a navíc vyniká skvělou odolností proti povětrnostním vlivům. Stačí vám jen štětec, základní barva a můžete natírat.

Kalkulačka
spotřeby
Vyberte prosím variantu produktu.
Značka: Industrol
Skladem na prodejně

od 189 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do pondělí kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do pondělí kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Nový nátěr kovu: 1x natřete základní barvou S2000 Pragoprimer nebo S2003 Formex. Po zaschnutí (S2000 po 24 hodinách, S2003 po cca 1 hodině) aplikujte 2x Vrchní lesklou barvu Industrol univerzál v časovém rozestupu 24 hodin.

Nový nátěr dřeva:1-2x natřete základní barvou S2070 s intervalem cca 6 hodin. Potom aplikujte 2x Vrchní lesklou barvu Industrol univerzál v časovém rozestupu 24 hodin. Při obnově nátěru, který je soudržný, očistěte povrch a 1-2 podle potřeby natřete.

Použití: univerzální barva k obnově nátěrů, nebo k ochrannému nátěru kovů a dřeva
Podklad: dřevo, dřevotříska, kov, litina a lehké kovy opatřené vhodnou základní barvou
Spotřeba: 14 - 16m2/l
Vzhled: lesklý
Zaschlý proti prachu: do 10 hodin
Počet vrstev: 1 - 2 vrsvy
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
 • EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Doporučujeme dokoupit