Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Izoban na beton Modrý

Izoban na beton ModrýIzoban Modrý
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Další fotografie
Náhledy barev se mohou zobrazit na každém monitoru v odlišném odstínu v závislosti na jeho nastavení. Doporučujeme odstín porovnat na více monitorech, nebo nám zavolejte.

Syntetická barva Izoban je synonymem pro barvu na beton. Nátěr je extrémně odolný vůči mechanickému poškození, oleji a také je 100% voděodolný, což z Izobanu dělá ideální barvu na beton do garáže nebo bazénu.

Kalkulačka
spotřeby
Vyberte prosím variantu produktu.
Značka: Detecha
Skladem na prodejně

od 399 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do úterý kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do úterý kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Pokud je beton čistý a nenatřený, tak ho napenetrujte Izobanem naředěným ředidlem S6005 1:1. Potom naneste minimálně 2 vrstvy. Natírejte raději ve slabých vrstvách a vždy až po zaschnutí předchozí vrstvy. Silná vrstva vždy prodlužuje schnutí. Zatížení: pochozí je za 8 hodin, napuštění vody za 7 dní. Konečné vyzrání za 2-3 týdny.

Na ocelovou konstrukci použijte nejdříve základní barvu na kov Pragoprimer S2000 a až potom minimálně 2 vrstvy již neředěného Izobanu.

Použití: garáže, sklepy, dílny, balkóny, betonové bazény a jímky
Podklad: beton, kov opatřený antikorozním základem
Spotřeba: 6 - 8m2/kg v jedné vrtsvě
Zaschlý na dotek: do 4 hodin
Doporučujeme: Na neošetřený beton proveďte penetraci naředěným nátěrem
Doporučená teplota aplikace: +10°C až +25°C
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
 • EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H362 - Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P263 - Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P391 - Uniklý produkt seberte.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Doporučujeme dokoupit