Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Bisil Modrý světlý 0464 0.7kg

Bisil Modrý světlý 0464 0.7kg
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
Další fotografie
Náhledy barev se mohou zobrazit na každém monitoru v odlišném odstínu v závislosti na jeho nastavení. Doporučujeme odstín porovnat na více monitorech, nebo nám zavolejte.

Bude váš nátěr trvale pod vodou nebo přijde do kontaktu s jídlem? Pak je akrylátová barva Bisil správnou volbou. Tato speciální jednosložková barva má atest na trvalý styk s pitnou vodou a potravinami, takže se bezvadně hodí třeba na úpravu hraček.

Kalkulačka
spotřeby
Značka: Bisil
Kód zboží: 8590518347077
Skladem na prodejně

Původní cena: 389 Kč −15 %

329 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do úterý kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do úterý kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Pokud jde o nový nátěr, tak jako základ použijte základní barvu S2003. Asi po hodině ji můžete přetřít Bisilem. Ten aplikujte ve 2-3 vrstvách, pokud bude trvale pod vodou, aplikujte 5 vrstev ve 4 hodinovém časovém intervalu.

Pokud nátěr obnovujete a podkladová barva se neloupe a drží, tak povrch odmastěte a natřete ve 2 vrstvách.

Použití: bazény, vodní jímky, dětské hračky a materiály ve styku s pitnou vodou
Podklad: beton, ocelové konstrukce, litina a dřevo vystavené trvalé vlhkosti a dlouhodobě pod vodou
Schnutí: 4 - 5 hodin bez otisku
Spotřeba: 5 - 7m2/kg
Vzhled: pololesklý
Zaschlý na dotek: do 1 hodiny
Další nátěr: po 4 hodinách
Počet vrstev: 2 - 3, pod vodu 5 vrstev
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P370+P378 - V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Může se také hodit